Prospekty i cenniki

Trzecim z rzędu, mniej często od poprzednich używanym rodzajem reklamy są prospekty i cen- niki.— Zaletą prospektu jest to, że możemy w nim wypowiedzieć się dość obszernie w kwestyi, o któ- rą nam chodzi. — Ludzie z natury rzeczy są ciekawi i w pewnych okolicznościach chętnie zajmują się tego rodzaju lekturą, co w pierwszym rzędzie zależy od samego prospektu. — Stylistycznie prospekt powi- nicn być zredagowany bez zarzutu, a sama treSć jego—niezbyt długa i zwięzła. Największym wrogiem prospektu jest — kosz na papiery; chodzi więc o to, aby prospekt nie znalazł się w nim przedtem, nim zostanie przeczytany. W tym celu przedewszystkiem należy go wydać jak najsta- ranniej, t. zn. dać jak najlepszy papier, aż do kredowego włącznie. Następnie obrać stosownie do przedmiotu odpowiedni format prospektu. Rzeczą zrozumiałą jest, że np. pismo tygodniowe albo co- dzienne nie wyda prospektu w fornłie książeczki, lub broszurki, zaś fabryka jakiegoś artykułu w po- Staci wielkiego formatu arkusza itd. Jeżeli prospekt został wydany np. w wielkich arkuszach, dobrze jest aby pierwsza jego strona była podwójnym drukiem (najczęściej drukowana — czarnym i czerwonym); jeżeli zaś prospekt ma przed- stawiać broszurę, to broszurkę tę najlepiej zaopa- trzyć okładką. Okładka, ułożona skromnie, a poważnie i ze smakiem, zachęca nawet najbardziej stroniących od tego rodzaju lektury do przyjrzenia się treści pro- spektu. Ta zaś, w przeciwieństwie do zasady, jakiej trzymaliśnły się przy plakatach, powinna być w ten sposób ułożoną, aby rzuciwszy okiełn na nią, nie można było z punktu, odrazu, dowiedzieć się, o co właściwie chodzi. Czy’telnik wówczas, zaciekawiony pierwszym ustę- pem, czyta następny i dociera w ten sposób aż do końca broszury. To byłoby idealnie dobrze ułożona treść prospektu. Należy tu zaznaczyć, że publiczność z daleko większetn ninteresowaniem czytuje illu- strowane, niż nie illustrowane prospekty. Ceny w prospekcie koniecznie winny być wy- mienione i to kilkakrotnie nawet. Należy natomiast bezwarunkowo unikać umieszczania całych statystyk cen i długich kombina:yj cyfr, gdyż sam widok tylu liczb, przy dłuższej nieco treści Odstrasza przeglą-dającego i odbiera mu chęć czytania prospektu. Obej;- rzy on co najwyżej ryciny, o ile prospekt jest illu- strowany i nie zagłębiając się w niego wcale, wrzuci go do kosza. Staranne i choćby najozdobniejsze wydanie pro- spektu nie jest jeszcze wszystkiem. Pozostaje równie ważne, a o wiele trudniejsze zadanie, mianowicie dostarczenie go czytelnikowi w sposób, któryby go jak najbardziej zachęcał do przejrzenia jego treści. Trzeba przyjąć za punkt wyjścia fakt, iż każdy dość niechętnie, a co najmniej obojętnle patrzy na przy- słany mu prospekt. Należy mu go więc dostarczyć w ten sposób, aby nie domyślając się, o co chodzi otworzył go i zainteresowawszy się jego wstępem, do- czytał do końca. Powinniśmy przeto liczyć z psy- chologią takiego czytelnika i brać ją pilnie pod uwagę przy rozsyłaniu prospektów. Otóż do rozsyłania prospektów należy obrać od- powiedni czas, następnie nie posyłać prospektów w kopertach firmowych, inaczej bowicm z pe- wnością powędrują one do kosza. Adres odbiorcy powinien być koniecznie pisany, a w żadnym razie drukowany, zależy bowiem w tym wypadku bardzo na zachowaniu wszelkich pozorów listu zwykłego. Oczywiście, że im większa ilość prospektów zostanie rozrzuconą, tem więcej z nich zostanie prze- czytanych, a więc i skutek spodziewany może być tem większy.

Odmienna nieco forma prospektów są katalogi rozsyłane przeważnie m „żądanie”. Rzadko które, choćby nąjlepsze dzieło naukowe, bywa wydane z takim przepychem i tak kosztownie, jak przeciętny katalog firm i przedsiębiorstw prze- mysłowych. A że katalogi i prospekty tego rodzaju nie są wyjątkami, lecz zjawiskiem codziennem, łatwo więc wywnioskować, że muszą się one opłacać cał- kowicie i to z grubynł naddatkiem. Poza tymi głó- wnymi rodzajami reklamy (ogłoszenia w pisłnach, plakaty i prospekty), istnieje wiele innych, z któ- rych wymienimy tylko kilka, jako bardziej prakty- kowane. Do tych należą w pierwszym rzędzie okna i wy- stawy sklepowe. Każdy wie dobrze i rozumie, że wystawa sklepowa stanowi najskuteczniejszą reklamę i zarazełn jest stałym pośrednikiem między publi- cznością, a kupcem. Ona to wabiąc oko przechodnia, każe mu zatrzymać sig przed sobą i zauważyć to, czego nie widział przed tem, a nieraz. zachęca do kupienia tego lub owego przedłniotu, o którym nie myślało się nawet wcale. Często jedynie wystawa sklepowa rozstrzyga o tem, który z kilku jednako- wych sklepów wybierzemy, mając dokonać jakiegoś kupna. Aby jednak okno sklepowe mogło rolę swą należycie spełniać, musi być urządzone z odpowie- dnim smakiem, a nawet artyzmem. Nic jest to rzeczą łatwą, dlatego też ludzie fachowi, dekoratorzy, posiadający dużo smaku i poczucia piękna, są zawsze skrzętnie poszukiwani i specyalnie dobrze wynagra- dnni. Urządzając wystawę sklepową należy baczyć na l) gustowne i harmonijne zestawienie barw, 2) na elegancyę w doborze samych towarów, które mają być wystawione. Oczywiście, że im okno samo jest szersze i wyższe, tem jego wystawa okazalej się będzie nie powinno ono jednak być zbyt . wgłębionem, inaczej wystawa nie będzie się rzucała w oczy przechodnia. Przy dekorowaniu okna wystrzegać się należy przedewszystkiem zbytnięgo jego przeładowania towarami, również efekty wywo- łane ruchomeni mechanizmami nie należą do do- brego tonu. Najozdobniej wygląda wystawa spo- kojna, z niewielką ilością doborowych jednak przedmiotów ułożonych ze smakiem i elegancyą. Wystawianie cen bywa zawsze pożądanem; winne one jednak być umieszczane dyskretnie, bez rzucania się w oczy, tak jak wogóle wszelkie inne napisy. W interesie k’łpca leży jak najczęstsze zmienianie wystawy, które w miastach mniejszych powinno mieć miejsce co najmniej raz na tydzień, w większych oczywiście rzadziej. Daleko łatwiejszym zadaniem jest upiększyć okno wystawowe wieczorem, może- my wtedy bowiem przywołać do pomocy wszelkie efekty świetlne. Mamy 3 rodzaje oświetlenia, a za- sada ich zastosowywania jest następującą: l) przy wystawianiu tililłych drobnych przedłniotów, jak n. p. towarów galanteryjnych, używamy świateł, poumiesz- czanych mniej więcej wysokości szyby, licząc od dołu, 2) drugim rodzajem oświetlenia jest t. zw. oświetlenie kulisowe, polegające na tem, iż lampy ukryte za dekoracyą nie są widoczne od ulicy, a oświetlają dokładnie samą wystawę. Używa się tego rodzaju oświetlenia przy wystawianiu przedmiotów większych, które przytem wszystkie razem mają sta- nowić pewną całość, n. p. w magazynach mebli, towarów łokciowych, dywanów i t. d., 3) trzeci rodzaj, to oświetlenie wystawy zewnątrz, od ulicy. Stosowane ono powinro być zawsze, bez względu na rodzaj towarów wystawianych, uwidocznia bowiem już nie tylko same okno sklepowe, ale szyld i wej- ście do sklepu. Pierwszorzędną wreszcie rzeczą jest jak najsta- ranniejsze i najczystsze utrzymanie wystaw sklepo- wych. Wystawa niedbale utrzymana, przeładowana przedmiotami o rozmaitych barwach, często wybla- kłych, nawet rażąca złym smakiem i brakiem wszel- kiego artyzmu, nie tylko przestaje być reklanłą, ale może wprost zniechęcać i zrażać publiczność. Piękne i okazałe, tak swoimi rozmiarami jak i ozdobnością wystawy są dzisiaj coraz częstszym objawem. Za granicą j’lż nie okna ale całe wnętrza sklepów stają sig niełaz wpłost wzorową wystawą co z jednej strony ułatwia kupującemu wy- bór przednłiotów posz•.lkiwanych, a z drugiej przy-ciąga go i zachęca do odwiedzenia danego sklepu. Olbrzymie, mieszczące się w kilkupiętrowych kamie- nicach sklepy. noszą nawet nazwę „wystaw ” i za- praszają publiczność do zwiedzenia ich wnętrza, nie wymagając wcale kupowania czegokolwiek. Jestto oczywiście środek reklamy, jeden z najskuteczniej- szych. Ważnym bardzo środkiem reklamy jest też ta- blica sklepowa t. zw. szyld. Powinien on jednak uwidaczniać tylko firmę i rodzaj przedsię- biorstwa. Wykluczone tu są jakiekolwiek inne do- piski. Szyld ma być bardzo czytelny i wyraźny z daleka, bez wszelkich wyszukanych dekoracyi, które pozbawiają go jedynie wyrazistości. Korzystne bar- dzo, a nieużywane jeszcze u nas są szyldy złożone z dwóch jednakowych tablic, które występując ze Ściany tworzą niejako klin nad sklepem. Napis na obydwóch tablicach jest oczywiście ten sam. Szyld taki widoczny jest nie tylko z przeciwnej strony ulicy, jak to u nas najczęściej bywa, ale widzi go też każdy, nadchodzący z lewej lub prawej strony. Również bardzo wyraźnemi, a zarazem efektownemi bywają tablice transparentowe, oświetlone wieczorem. O wielkości szyldu, liter, barwach, jakich należy używać przy ich malowaniu, trudno nam dawać wskazówki, zzleżeć one będą bowiem od wielkości i barwy domu, okien etc. Faktem jednak jest, iż zbyt wielki szyld nigdy nie sprawia dobrego wrażenia.

Pozostaje nam jeszcze do nadmienienia sposób reklamy, polegający na jednorazowem ofiarowywaniu • próbek towaru, lub przedmiotu nie mającego nic wspólnego z towarem sprzedawanym. W tym osta- tnim wypadku bezpłatną premię stanowią najczęściej kalendarze, na których uwidoczniona jest firma, nakładem której zostały one wydane. Sposobów reklamy jest wogóle tak wiele, że nie podobna wszystkich wyliczać. — Fantazya przedsię- biorcy ma tu ogromne pole do działania. U nas mało jeszcze znajdujemy w tej dziedzi- nie inicyatywy i pomysłowości, za granicą jednak im dalej na zachód, tem więcej spotykamy najroz• maitszych, ekstrawaganckich nawet nieraz sposobów reklamy. Już z okien wagonów uderzają nas co kil- ka minut spostrzegane wielkie tablice, które, stojąc samotnie wśród pól blizko toru kolejowego widnie- ją zdała olbrzyminłi napisami. Napisy krótkie, ale wyraźne, by oko mogło odczytać je mimo szybko- ści pędzącego pociągu. Do szczytu pomysłowości na tem polu doszli mieszkańcy Ameryki. Na porządku dziennym są tam takie sposoby reklamy, jak np.: wybijanie anonsów na trotuarach za pomocą szablo- nów, rzucanie obrazów kinematograficznych na da- chach kamienic, co nieraz gromadzi wśród nocy całe tłumy ciekawych, znikające co chwilę i znowu zapalane napisy świetlne, odciskanie ogłoszeń za po- mocą bucików, których podeszwy gumowe, opatrzo-ne w odnośny napis, pozostawiają go na chodni- kach, etc. Po miastach krążA trałnwaje i omnibusy, całe zalepione plakatanłi, niczem tablice ogłoszeń, a wewnątrz, nieraz, słyszy się głośne rozmowy ajentów różnych firm, którzy odgrywając rolę zwy- klych pasażerów, prowadzą głośne ożywione rozmo- wy o doskonałości wyrobów danej firmy. Wśród rozmowy tej przewija się oczywiście ciągle dokładny jej adres, pcrzem obaj panowie, względnie panie przypuszczając, iż obecna w wozie tramwajowym pu- blicz.ność dokładnie już poinformowaną jest o wszyst- kich zaletach firmy X. V. przesiadają się do innego wagonu, by na nowo rozpocząć tę sarną rozmowę Cóż dopiero wspominać o całych kawalkatach krzy- cząco ubranych ajentów, wózków ozdobnych etc. Przeszedłszy kolejno najważniejsze gałęzie rekla- my, musimy dojść do przekonania, że nie jest ona rzeczą tak prostą, jakby to sił: nn pozór wydawać mogło. Dużo należ.y użyć sprytu, taktu i wiedzy, aby pieniądze i praca, włożone w reklamę, jednytn krokiem fałszywym nie zostały zniweczone. — Repre- zentacya w handlu, to wielkiego znaczenia słowo i trzeba umieć godnie i umiejętnie reprezentować swoje przedsiębiorstwo, swój sklep, aby rozwinęły się one należycie. Niezbędnemi do tego warunkanłi są: dobra produkcya towaru, rzetelność firmy i odpo- wiednia, umiejętnie zastosowana reklama.