Reklama na 1 stronie

Kurierze Strona pierwsza (redakcyjna) podzielona jest w Codziennym” (oraz pismach podobnych formatowi Kuriera Co- dziennego) na 3 szpalty o szerokości 70 mm. tj. podwójnej szerokości szpalty zwykłej inseratowei (która ma 35 mm.).

Otłoszenie na stronie pierwszej możemy umieścić na sze- rokoic jednej dwu i trzech szpalt o dowolnej ilości wierszy. Za podstawę przy obliczaniu kosztów ogłoszeń służy również ilość szpalt oraz ilość wierszy najdrobniejszem pismem (non- parelem). I tak w nagłówku pisma podaną jest zawsze cena jednostkowa za wiersz nonparelowy. Tu jednak odnoinie do pierwszej strony rozumie się za wiersz nonparelowy jedno. szpaltowy o szerokości szpalty redakcyjnej (70 mm). Rubryka „N a des łan e”. Dział .Nadesłane” znajduje się wiród treści redakcyjnej w Illustrowanyrn Kurierze Codziennym przed kroniką, w nie• których nś pismach po kumunikat.ch względnie po treści redakcyjrrj. Reklamy umieszczane w tym dziale składane są zazwyczaj na szerokość jednej szpalty redakcyjnej. za wiersz nonparelowy jed• Cena jednostkowa rozumie noszpaltowy (szpalta redakcyjna To sano odnosi się do zamówionych ogłoszeń v dziale „po krorice” wśród tekstu redakcyjnego. Wszelkie reklamy płatne zamieszczone po kronice czy też między artykułami redakcyjremi odróżnić możemy od traci redakcyjnej tem. że zaopatrzcne są numerem inseratowym administracii. Poniże; zamieszczam wzór ogłoszenia w rubryce „Nadesłane” szerokość szpalty redakcyjnej.