Od autora

Przemysł i handel z roku na, rok rozwijają się coraz bardziej. Walka konkurencyjna w co- dziennem życiu wciqž wzrasta. Wynikiem tego jest coraz częstsze stosowanie reklamy i na coraz to większą skalę. — Dlatego też przypuszczamy, že wydanie niniejszej książki będzie zupełnie na czasie i odda spodziewane korzyści tym wszyst- kim, k/ńrzy posłupiOq sie reklamą. Utwierdza nas zaś w tem przekonania złłpelny brak odpo- wiedniego podręcznika polskiego. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby rzecz ta wypadła jak najlepiej. IV umieszczonym na końcu ksiqžki „Skorowidzu pism polskic/l” , podaliśmy wię’Rszq ich część z uwzględnieniem nakładów, miejscowości w których wychodzą i cen ogłoszeń. Ponieważ nakłady wciąż się zmieniają, więc cyfry oknślajqce je podane sq w przybliženiu, raczej za małe jednak, niż większe od rzeczywistych nakładów. — Uważaliśmy za obowiązek swój wymienić v „Skorowidzu” nakłady pism, wycho- dzqcyc/ł w Królestwie, a zawieszonych na czas stanu wojennego, po zniesieniu którego pisma te zaczną na nowo wychodzić. Na tent tež miejscu składamy podziękowanie wszystkim, którzy dopomogli nam w wywiązaniu się z naszego zadania.