Drobne ogłoszenia

Drobne ogłoszema Prócz ogłoszeń (inseratów) które umieszczać możemy w do- wolnie obranych formatach posiada również Kurier codzienny (oraz wiele innych pism codziennych) dział drobnych ogb• szeń. Dział drobnych ogłoszeń zamieszczany jest stale na stro- nie ostatniej pisma i posiada następujące rubryki : „Wolne posady”, „Poszukują posad”, „Kupno”, „Sprzedaż”, „Lokale ; mieszkania”, „Matrymonialne”, „Nauka i wychowa- nie”. oraz „Różne”. ogłoszenie tylko W każdej z tych rubryk możemy zamieścić drukiem drobnym (nonparelowym), gdyż dział ten utrzymany jest iedl.ym krojem pisma jak wyżej wspomnieliśmy (nonpa- relem) i nie można żądać od wydawnictwa, ażeby dane orło• szenie w rubryce „Drobnych” złożone było drukiem tłuściej- szym jak inne. Jeżeli zatem wszystkie ogłoszenia na ostatniej stronie złożone są jednem i temsamem pismem, zamieszczone jedno ogłoszenie wśród wielu odmiennym krojem pisrna ze- psuje techniczną stronę drobnych ogłoszeń. Pierwsze słowo tych ogłoszeń składane jest zawsze drukiem nieco tłuściej- szym tak zwanymi „wersalikami”. dlatego też przy oblicze- niach słowo pierwsze liczy się za dwa słowa. Koszta drobnych ogłoszeń jakicikolwick z wyźci wymienionych rubryk ne Są od ilości słów. Za kaide słowo i jednokrotne zamiesz- czenic oblicza Siq według ceny podawanej zazwyczaj w na- główku danego pisma.